عنوان کلیک ها
اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست ( معاونت محيط زيست دريایی) 45701
توضیحات مرکز ملی پیش بینی و هشدار مخاطرات دریایی درباره شکوفایی مضر جلبکی 38881
تعريف معضل شکوفایی مضر جلبکی 42649
تاریخچه شکوفایی مضر جلبکی 43311
What are Harmful Algal Blooms؟ 49140
مطالعه بروز شكوفايي پلانكتوني گونه Cochlodinium polykrikoides و پارامترهاي محيطي درآبهاي ساحلي قشم هرمزگان 43004
كشند سرخ و اثرات مخرب آن بر محيط زيست دريايي با تاكيد بر نرمتنان دريازی 42046
عوامل موثر در بروز پديده كشند قرمز با تأكيد بر گونه (Cochlodinium Polykricoides) و آثرات آن بر انسان 42963
عوامل بوجود آورنده كشند سرخRed tide در خليج فارس و نقش آلودگيهاي انساني در تشديد آن 41821
شکوفايی جلبکی (کشندسرخ)و مخاطرات محيط زيستي ناشي ازآن 42406
پديده كشَند قرمزدر خليج فارس و راهكارهاي مقابله با آن 42301
بررسي ويژگي های بیولوژیک و اکولوژیک Cochlodinium polikricoides عامل كشند سرخ خليج فارس 38480
بررسي و شناخت اثرات مخرب كشنده سرخ Red Tide بر محيط زيست دريايي و ارائه راهكارهاي كنترلي 38360
بررسی گستردگی پديده كشند سرخ در حاشيه جنوبي درياي عمان 39474
بررسي علل پيدايش كِشند سرخ و كنترل آن درآب هاي خليج فارس 39574
بررسي پديده شکوفايی مضر جلبكی (كشند سرخ) در سواحل، علل وقوع و راهكارهاي كنترل آن 37303
بررسی اثر عوامل زيستی و غير زيستی بر كاهش شكوفايي جلبك Cochlodinium polykrikoides به عنوان عامل كشند سرخ 37699
ارزیابی کارائی خاک رس در حذف جلبک Cochlodinium sp. از آب دریا 39657