عنوان کلیک ها
اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست ( معاونت محيط زيست دريایی) 1642
توضیحات مرکز ملی پیش بینی و هشدار مخاطرات دریایی درباره شکوفایی مضر جلبکی 1093
تعريف معضل شکوفایی مضر جلبکی 2029
تاریخچه شکوفایی مضر جلبکی 1724
What are Harmful Algal Blooms؟ 1391
مطالعه بروز شكوفايي پلانكتوني گونه Cochlodinium polykrikoides و پارامترهاي محيطي درآبهاي ساحلي قشم هرمزگان 233
كشند سرخ و اثرات مخرب آن بر محيط زيست دريايي با تاكيد بر نرمتنان دريازی 170
عوامل موثر در بروز پديده كشند قرمز با تأكيد بر گونه (Cochlodinium Polykricoides) و آثرات آن بر انسان 471
عوامل بوجود آورنده كشند سرخRed tide در خليج فارس و نقش آلودگيهاي انساني در تشديد آن 193
شکوفايی جلبکی (کشندسرخ)و مخاطرات محيط زيستي ناشي ازآن 658
پديده كشَند قرمزدر خليج فارس و راهكارهاي مقابله با آن 1078
بررسي ويژگي های بیولوژیک و اکولوژیک Cochlodinium polikricoides عامل كشند سرخ خليج فارس 304
بررسي و شناخت اثرات مخرب كشنده سرخ Red Tide بر محيط زيست دريايي و ارائه راهكارهاي كنترلي 219
بررسی گستردگی پديده كشند سرخ در حاشيه جنوبي درياي عمان 628
بررسي علل پيدايش كِشند سرخ و كنترل آن درآب هاي خليج فارس 606
بررسي پديده شکوفايی مضر جلبكی (كشند سرخ) در سواحل، علل وقوع و راهكارهاي كنترل آن 173
بررسی اثر عوامل زيستی و غير زيستی بر كاهش شكوفايي جلبك Cochlodinium polykrikoides به عنوان عامل كشند سرخ 164
ارزیابی کارائی خاک رس در حذف جلبک Cochlodinium sp. از آب دریا 660