عنوان کلیک ها
اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست ( معاونت محيط زيست دريایی) 39598
توضیحات مرکز ملی پیش بینی و هشدار مخاطرات دریایی درباره شکوفایی مضر جلبکی 33477
تعريف معضل شکوفایی مضر جلبکی 36924
تاریخچه شکوفایی مضر جلبکی 37479
What are Harmful Algal Blooms؟ 40871
مطالعه بروز شكوفايي پلانكتوني گونه Cochlodinium polykrikoides و پارامترهاي محيطي درآبهاي ساحلي قشم هرمزگان 35381
كشند سرخ و اثرات مخرب آن بر محيط زيست دريايي با تاكيد بر نرمتنان دريازی 34459
عوامل موثر در بروز پديده كشند قرمز با تأكيد بر گونه (Cochlodinium Polykricoides) و آثرات آن بر انسان 35446
عوامل بوجود آورنده كشند سرخRed tide در خليج فارس و نقش آلودگيهاي انساني در تشديد آن 34344
شکوفايی جلبکی (کشندسرخ)و مخاطرات محيط زيستي ناشي ازآن 35081
پديده كشَند قرمزدر خليج فارس و راهكارهاي مقابله با آن 35026
بررسي ويژگي های بیولوژیک و اکولوژیک Cochlodinium polikricoides عامل كشند سرخ خليج فارس 31568
بررسي و شناخت اثرات مخرب كشنده سرخ Red Tide بر محيط زيست دريايي و ارائه راهكارهاي كنترلي 31485
بررسی گستردگی پديده كشند سرخ در حاشيه جنوبي درياي عمان 32620
بررسي علل پيدايش كِشند سرخ و كنترل آن درآب هاي خليج فارس 32659
بررسي پديده شکوفايی مضر جلبكی (كشند سرخ) در سواحل، علل وقوع و راهكارهاي كنترل آن 30686
بررسی اثر عوامل زيستی و غير زيستی بر كاهش شكوفايي جلبك Cochlodinium polykrikoides به عنوان عامل كشند سرخ 30976
ارزیابی کارائی خاک رس در حذف جلبک Cochlodinium sp. از آب دریا 32742