عنوان کلیک ها
اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست ( معاونت محيط زيست دريایی) 2234
توضیحات مرکز ملی پیش بینی و هشدار مخاطرات دریایی درباره شکوفایی مضر جلبکی 1509
تعريف معضل شکوفایی مضر جلبکی 2583
تاریخچه شکوفایی مضر جلبکی 2377
What are Harmful Algal Blooms؟ 2036
مطالعه بروز شكوفايي پلانكتوني گونه Cochlodinium polykrikoides و پارامترهاي محيطي درآبهاي ساحلي قشم هرمزگان 302
كشند سرخ و اثرات مخرب آن بر محيط زيست دريايي با تاكيد بر نرمتنان دريازی 229
عوامل موثر در بروز پديده كشند قرمز با تأكيد بر گونه (Cochlodinium Polykricoides) و آثرات آن بر انسان 727
عوامل بوجود آورنده كشند سرخRed tide در خليج فارس و نقش آلودگيهاي انساني در تشديد آن 270
شکوفايی جلبکی (کشندسرخ)و مخاطرات محيط زيستي ناشي ازآن 906
پديده كشَند قرمزدر خليج فارس و راهكارهاي مقابله با آن 1525
بررسي ويژگي های بیولوژیک و اکولوژیک Cochlodinium polikricoides عامل كشند سرخ خليج فارس 395
بررسي و شناخت اثرات مخرب كشنده سرخ Red Tide بر محيط زيست دريايي و ارائه راهكارهاي كنترلي 292
بررسی گستردگی پديده كشند سرخ در حاشيه جنوبي درياي عمان 858
بررسي علل پيدايش كِشند سرخ و كنترل آن درآب هاي خليج فارس 821
بررسي پديده شکوفايی مضر جلبكی (كشند سرخ) در سواحل، علل وقوع و راهكارهاي كنترل آن 253
بررسی اثر عوامل زيستی و غير زيستی بر كاهش شكوفايي جلبك Cochlodinium polykrikoides به عنوان عامل كشند سرخ 248
ارزیابی کارائی خاک رس در حذف جلبک Cochlodinium sp. از آب دریا 869