عنوان کلیک ها
اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست ( معاونت محيط زيست دريایی) 4856
توضیحات مرکز ملی پیش بینی و هشدار مخاطرات دریایی درباره شکوفایی مضر جلبکی 2967
تعريف معضل شکوفایی مضر جلبکی 4403
تاریخچه شکوفایی مضر جلبکی 4376
What are Harmful Algal Blooms؟ 4136
مطالعه بروز شكوفايي پلانكتوني گونه Cochlodinium polykrikoides و پارامترهاي محيطي درآبهاي ساحلي قشم هرمزگان 1530
كشند سرخ و اثرات مخرب آن بر محيط زيست دريايي با تاكيد بر نرمتنان دريازی 1468
عوامل موثر در بروز پديده كشند قرمز با تأكيد بر گونه (Cochlodinium Polykricoides) و آثرات آن بر انسان 2079
عوامل بوجود آورنده كشند سرخRed tide در خليج فارس و نقش آلودگيهاي انساني در تشديد آن 1467
شکوفايی جلبکی (کشندسرخ)و مخاطرات محيط زيستي ناشي ازآن 2987
پديده كشَند قرمزدر خليج فارس و راهكارهاي مقابله با آن 3165
بررسي ويژگي های بیولوژیک و اکولوژیک Cochlodinium polikricoides عامل كشند سرخ خليج فارس 1578
بررسي و شناخت اثرات مخرب كشنده سرخ Red Tide بر محيط زيست دريايي و ارائه راهكارهاي كنترلي 1523
بررسی گستردگی پديده كشند سرخ در حاشيه جنوبي درياي عمان 2338
بررسي علل پيدايش كِشند سرخ و كنترل آن درآب هاي خليج فارس 2275
بررسي پديده شکوفايی مضر جلبكی (كشند سرخ) در سواحل، علل وقوع و راهكارهاي كنترل آن 1430
بررسی اثر عوامل زيستی و غير زيستی بر كاهش شكوفايي جلبك Cochlodinium polykrikoides به عنوان عامل كشند سرخ 1425
ارزیابی کارائی خاک رس در حذف جلبک Cochlodinium sp. از آب دریا 2375