عنوان کلیک ها
اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست ( معاونت محيط زيست دريایی) 2314
توضیحات مرکز ملی پیش بینی و هشدار مخاطرات دریایی درباره شکوفایی مضر جلبکی 1558
تعريف معضل شکوفایی مضر جلبکی 2649
تاریخچه شکوفایی مضر جلبکی 2466
What are Harmful Algal Blooms؟ 2153
مطالعه بروز شكوفايي پلانكتوني گونه Cochlodinium polykrikoides و پارامترهاي محيطي درآبهاي ساحلي قشم هرمزگان 310
كشند سرخ و اثرات مخرب آن بر محيط زيست دريايي با تاكيد بر نرمتنان دريازی 237
عوامل موثر در بروز پديده كشند قرمز با تأكيد بر گونه (Cochlodinium Polykricoides) و آثرات آن بر انسان 753
عوامل بوجود آورنده كشند سرخRed tide در خليج فارس و نقش آلودگيهاي انساني در تشديد آن 276
شکوفايی جلبکی (کشندسرخ)و مخاطرات محيط زيستي ناشي ازآن 939
پديده كشَند قرمزدر خليج فارس و راهكارهاي مقابله با آن 1572
بررسي ويژگي های بیولوژیک و اکولوژیک Cochlodinium polikricoides عامل كشند سرخ خليج فارس 404
بررسي و شناخت اثرات مخرب كشنده سرخ Red Tide بر محيط زيست دريايي و ارائه راهكارهاي كنترلي 297
بررسی گستردگی پديده كشند سرخ در حاشيه جنوبي درياي عمان 891
بررسي علل پيدايش كِشند سرخ و كنترل آن درآب هاي خليج فارس 852
بررسي پديده شکوفايی مضر جلبكی (كشند سرخ) در سواحل، علل وقوع و راهكارهاي كنترل آن 260
بررسی اثر عوامل زيستی و غير زيستی بر كاهش شكوفايي جلبك Cochlodinium polykrikoides به عنوان عامل كشند سرخ 256
ارزیابی کارائی خاک رس در حذف جلبک Cochlodinium sp. از آب دریا 900