عنوان کلیک ها
اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست ( معاونت محيط زيست دريایی) 70716
توضیحات مرکز ملی پیش بینی و هشدار مخاطرات دریایی درباره شکوفایی مضر جلبکی 60842
تعريف معضل شکوفایی مضر جلبکی 66167
تاریخچه شکوفایی مضر جلبکی 67377
What are Harmful Algal Blooms؟ 77533
مطالعه بروز شكوفايي پلانكتوني گونه Cochlodinium polykrikoides و پارامترهاي محيطي درآبهاي ساحلي قشم هرمزگان 66753
كشند سرخ و اثرات مخرب آن بر محيط زيست دريايي با تاكيد بر نرمتنان دريازی 65398
عوامل موثر در بروز پديده كشند قرمز با تأكيد بر گونه (Cochlodinium Polykricoides) و آثرات آن بر انسان 66321
عوامل بوجود آورنده كشند سرخRed tide در خليج فارس و نقش آلودگيهاي انساني در تشديد آن 65176
شکوفايی جلبکی (کشندسرخ)و مخاطرات محيط زيستي ناشي ازآن 65351
پديده كشَند قرمزدر خليج فارس و راهكارهاي مقابله با آن 65004
بررسي ويژگي های بیولوژیک و اکولوژیک Cochlodinium polikricoides عامل كشند سرخ خليج فارس 59820
بررسي و شناخت اثرات مخرب كشنده سرخ Red Tide بر محيط زيست دريايي و ارائه راهكارهاي كنترلي 61459
بررسی گستردگی پديده كشند سرخ در حاشيه جنوبي درياي عمان 60818
بررسي علل پيدايش كِشند سرخ و كنترل آن درآب هاي خليج فارس 61283
بررسي پديده شکوفايی مضر جلبكی (كشند سرخ) در سواحل، علل وقوع و راهكارهاي كنترل آن 57995
بررسی اثر عوامل زيستی و غير زيستی بر كاهش شكوفايي جلبك Cochlodinium polykrikoides به عنوان عامل كشند سرخ 58563
ارزیابی کارائی خاک رس در حذف جلبک Cochlodinium sp. از آب دریا 61373