عنوان کلیک ها
اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست ( معاونت محيط زيست دريایی) 35563
توضیحات مرکز ملی پیش بینی و هشدار مخاطرات دریایی درباره شکوفایی مضر جلبکی 29882
تعريف معضل شکوفایی مضر جلبکی 33167
تاریخچه شکوفایی مضر جلبکی 33546
What are Harmful Algal Blooms؟ 36826
مطالعه بروز شكوفايي پلانكتوني گونه Cochlodinium polykrikoides و پارامترهاي محيطي درآبهاي ساحلي قشم هرمزگان 31722
كشند سرخ و اثرات مخرب آن بر محيط زيست دريايي با تاكيد بر نرمتنان دريازی 30883
عوامل موثر در بروز پديده كشند قرمز با تأكيد بر گونه (Cochlodinium Polykricoides) و آثرات آن بر انسان 31795
عوامل بوجود آورنده كشند سرخRed tide در خليج فارس و نقش آلودگيهاي انساني در تشديد آن 30740
شکوفايی جلبکی (کشندسرخ)و مخاطرات محيط زيستي ناشي ازآن 31568
پديده كشَند قرمزدر خليج فارس و راهكارهاي مقابله با آن 31563
بررسي ويژگي های بیولوژیک و اکولوژیک Cochlodinium polikricoides عامل كشند سرخ خليج فارس 28285
بررسي و شناخت اثرات مخرب كشنده سرخ Red Tide بر محيط زيست دريايي و ارائه راهكارهاي كنترلي 28209
بررسی گستردگی پديده كشند سرخ در حاشيه جنوبي درياي عمان 29327
بررسي علل پيدايش كِشند سرخ و كنترل آن درآب هاي خليج فارس 29316
بررسي پديده شکوفايی مضر جلبكی (كشند سرخ) در سواحل، علل وقوع و راهكارهاي كنترل آن 27484
بررسی اثر عوامل زيستی و غير زيستی بر كاهش شكوفايي جلبك Cochlodinium polykrikoides به عنوان عامل كشند سرخ 27844
ارزیابی کارائی خاک رس در حذف جلبک Cochlodinium sp. از آب دریا 29392