عنوان کلیک ها
اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست ( معاونت محيط زيست دريایی) 2473
توضیحات مرکز ملی پیش بینی و هشدار مخاطرات دریایی درباره شکوفایی مضر جلبکی 1664
تعريف معضل شکوفایی مضر جلبکی 2773
تاریخچه شکوفایی مضر جلبکی 2622
What are Harmful Algal Blooms؟ 2285
مطالعه بروز شكوفايي پلانكتوني گونه Cochlodinium polykrikoides و پارامترهاي محيطي درآبهاي ساحلي قشم هرمزگان 333
كشند سرخ و اثرات مخرب آن بر محيط زيست دريايي با تاكيد بر نرمتنان دريازی 263
عوامل موثر در بروز پديده كشند قرمز با تأكيد بر گونه (Cochlodinium Polykricoides) و آثرات آن بر انسان 813
عوامل بوجود آورنده كشند سرخRed tide در خليج فارس و نقش آلودگيهاي انساني در تشديد آن 299
شکوفايی جلبکی (کشندسرخ)و مخاطرات محيط زيستي ناشي ازآن 1008
پديده كشَند قرمزدر خليج فارس و راهكارهاي مقابله با آن 1674
بررسي ويژگي های بیولوژیک و اکولوژیک Cochlodinium polikricoides عامل كشند سرخ خليج فارس 429
بررسي و شناخت اثرات مخرب كشنده سرخ Red Tide بر محيط زيست دريايي و ارائه راهكارهاي كنترلي 328
بررسی گستردگی پديده كشند سرخ در حاشيه جنوبي درياي عمان 961
بررسي علل پيدايش كِشند سرخ و كنترل آن درآب هاي خليج فارس 920
بررسي پديده شکوفايی مضر جلبكی (كشند سرخ) در سواحل، علل وقوع و راهكارهاي كنترل آن 287
بررسی اثر عوامل زيستی و غير زيستی بر كاهش شكوفايي جلبك Cochlodinium polykrikoides به عنوان عامل كشند سرخ 288
ارزیابی کارائی خاک رس در حذف جلبک Cochlodinium sp. از آب دریا 968