عنوان کلیک ها
اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست ( معاونت محيط زيست دريایی) 9231
توضیحات مرکز ملی پیش بینی و هشدار مخاطرات دریایی درباره شکوفایی مضر جلبکی 6724
تعريف معضل شکوفایی مضر جلبکی 8287
تاریخچه شکوفایی مضر جلبکی 8412
What are Harmful Algal Blooms؟ 9861
مطالعه بروز شكوفايي پلانكتوني گونه Cochlodinium polykrikoides و پارامترهاي محيطي درآبهاي ساحلي قشم هرمزگان 6931
كشند سرخ و اثرات مخرب آن بر محيط زيست دريايي با تاكيد بر نرمتنان دريازی 6754
عوامل موثر در بروز پديده كشند قرمز با تأكيد بر گونه (Cochlodinium Polykricoides) و آثرات آن بر انسان 7387
عوامل بوجود آورنده كشند سرخRed tide در خليج فارس و نقش آلودگيهاي انساني در تشديد آن 6650
شکوفايی جلبکی (کشندسرخ)و مخاطرات محيط زيستي ناشي ازآن 8137
پديده كشَند قرمزدر خليج فارس و راهكارهاي مقابله با آن 8168
بررسي ويژگي های بیولوژیک و اکولوژیک Cochlodinium polikricoides عامل كشند سرخ خليج فارس 6407
بررسي و شناخت اثرات مخرب كشنده سرخ Red Tide بر محيط زيست دريايي و ارائه راهكارهاي كنترلي 6274
بررسی گستردگی پديده كشند سرخ در حاشيه جنوبي درياي عمان 7208
بررسي علل پيدايش كِشند سرخ و كنترل آن درآب هاي خليج فارس 7135
بررسي پديده شکوفايی مضر جلبكی (كشند سرخ) در سواحل، علل وقوع و راهكارهاي كنترل آن 6088
بررسی اثر عوامل زيستی و غير زيستی بر كاهش شكوفايي جلبك Cochlodinium polykrikoides به عنوان عامل كشند سرخ 6209
ارزیابی کارائی خاک رس در حذف جلبک Cochlodinium sp. از آب دریا 7203