عنوان کلیک ها
اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست ( معاونت محيط زيست دريایی) 52793
توضیحات مرکز ملی پیش بینی و هشدار مخاطرات دریایی درباره شکوفایی مضر جلبکی 45148
تعريف معضل شکوفایی مضر جلبکی 49322
تاریخچه شکوفایی مضر جلبکی 50151
What are Harmful Algal Blooms؟ 57887
مطالعه بروز شكوفايي پلانكتوني گونه Cochlodinium polykrikoides و پارامترهاي محيطي درآبهاي ساحلي قشم هرمزگان 50864
كشند سرخ و اثرات مخرب آن بر محيط زيست دريايي با تاكيد بر نرمتنان دريازی 49825
عوامل موثر در بروز پديده كشند قرمز با تأكيد بر گونه (Cochlodinium Polykricoides) و آثرات آن بر انسان 50823
عوامل بوجود آورنده كشند سرخRed tide در خليج فارس و نقش آلودگيهاي انساني در تشديد آن 49641
شکوفايی جلبکی (کشندسرخ)و مخاطرات محيط زيستي ناشي ازآن 50118
پديده كشَند قرمزدر خليج فارس و راهكارهاي مقابله با آن 49871
بررسي ويژگي های بیولوژیک و اکولوژیک Cochlodinium polikricoides عامل كشند سرخ خليج فارس 45749
بررسي و شناخت اثرات مخرب كشنده سرخ Red Tide بر محيط زيست دريايي و ارائه راهكارهاي كنترلي 45552
بررسی گستردگی پديده كشند سرخ در حاشيه جنوبي درياي عمان 46663
بررسي علل پيدايش كِشند سرخ و كنترل آن درآب هاي خليج فارس 46910
بررسي پديده شکوفايی مضر جلبكی (كشند سرخ) در سواحل، علل وقوع و راهكارهاي كنترل آن 44229
بررسی اثر عوامل زيستی و غير زيستی بر كاهش شكوفايي جلبك Cochlodinium polykrikoides به عنوان عامل كشند سرخ 44677
ارزیابی کارائی خاک رس در حذف جلبک Cochlodinium sp. از آب دریا 46975