عنوان کلیک ها
اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست ( معاونت محيط زيست دريایی) 2180
توضیحات مرکز ملی پیش بینی و هشدار مخاطرات دریایی درباره شکوفایی مضر جلبکی 1469
تعريف معضل شکوفایی مضر جلبکی 2524
تاریخچه شکوفایی مضر جلبکی 2314
What are Harmful Algal Blooms؟ 1971
مطالعه بروز شكوفايي پلانكتوني گونه Cochlodinium polykrikoides و پارامترهاي محيطي درآبهاي ساحلي قشم هرمزگان 296
كشند سرخ و اثرات مخرب آن بر محيط زيست دريايي با تاكيد بر نرمتنان دريازی 225
عوامل موثر در بروز پديده كشند قرمز با تأكيد بر گونه (Cochlodinium Polykricoides) و آثرات آن بر انسان 715
عوامل بوجود آورنده كشند سرخRed tide در خليج فارس و نقش آلودگيهاي انساني در تشديد آن 266
شکوفايی جلبکی (کشندسرخ)و مخاطرات محيط زيستي ناشي ازآن 880
پديده كشَند قرمزدر خليج فارس و راهكارهاي مقابله با آن 1480
بررسي ويژگي های بیولوژیک و اکولوژیک Cochlodinium polikricoides عامل كشند سرخ خليج فارس 387
بررسي و شناخت اثرات مخرب كشنده سرخ Red Tide بر محيط زيست دريايي و ارائه راهكارهاي كنترلي 287
بررسی گستردگی پديده كشند سرخ در حاشيه جنوبي درياي عمان 833
بررسي علل پيدايش كِشند سرخ و كنترل آن درآب هاي خليج فارس 795
بررسي پديده شکوفايی مضر جلبكی (كشند سرخ) در سواحل، علل وقوع و راهكارهاي كنترل آن 243
بررسی اثر عوامل زيستی و غير زيستی بر كاهش شكوفايي جلبك Cochlodinium polykrikoides به عنوان عامل كشند سرخ 240
ارزیابی کارائی خاک رس در حذف جلبک Cochlodinium sp. از آب دریا 845