عنوان کلیک ها
اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست ( معاونت محيط زيست دريایی) 2391
توضیحات مرکز ملی پیش بینی و هشدار مخاطرات دریایی درباره شکوفایی مضر جلبکی 1606
تعريف معضل شکوفایی مضر جلبکی 2711
تاریخچه شکوفایی مضر جلبکی 2545
What are Harmful Algal Blooms؟ 2212
مطالعه بروز شكوفايي پلانكتوني گونه Cochlodinium polykrikoides و پارامترهاي محيطي درآبهاي ساحلي قشم هرمزگان 322
كشند سرخ و اثرات مخرب آن بر محيط زيست دريايي با تاكيد بر نرمتنان دريازی 249
عوامل موثر در بروز پديده كشند قرمز با تأكيد بر گونه (Cochlodinium Polykricoides) و آثرات آن بر انسان 780
عوامل بوجود آورنده كشند سرخRed tide در خليج فارس و نقش آلودگيهاي انساني در تشديد آن 287
شکوفايی جلبکی (کشندسرخ)و مخاطرات محيط زيستي ناشي ازآن 969
پديده كشَند قرمزدر خليج فارس و راهكارهاي مقابله با آن 1622
بررسي ويژگي های بیولوژیک و اکولوژیک Cochlodinium polikricoides عامل كشند سرخ خليج فارس 417
بررسي و شناخت اثرات مخرب كشنده سرخ Red Tide بر محيط زيست دريايي و ارائه راهكارهاي كنترلي 312
بررسی گستردگی پديده كشند سرخ در حاشيه جنوبي درياي عمان 925
بررسي علل پيدايش كِشند سرخ و كنترل آن درآب هاي خليج فارس 884
بررسي پديده شکوفايی مضر جلبكی (كشند سرخ) در سواحل، علل وقوع و راهكارهاي كنترل آن 272
بررسی اثر عوامل زيستی و غير زيستی بر كاهش شكوفايي جلبك Cochlodinium polykrikoides به عنوان عامل كشند سرخ 274
ارزیابی کارائی خاک رس در حذف جلبک Cochlodinium sp. از آب دریا 932