عنوان کلیک ها
اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست ( معاونت محيط زيست دريایی) 2538
توضیحات مرکز ملی پیش بینی و هشدار مخاطرات دریایی درباره شکوفایی مضر جلبکی 1715
تعريف معضل شکوفایی مضر جلبکی 2835
تاریخچه شکوفایی مضر جلبکی 2702
What are Harmful Algal Blooms؟ 2391
مطالعه بروز شكوفايي پلانكتوني گونه Cochlodinium polykrikoides و پارامترهاي محيطي درآبهاي ساحلي قشم هرمزگان 344
كشند سرخ و اثرات مخرب آن بر محيط زيست دريايي با تاكيد بر نرمتنان دريازی 276
عوامل موثر در بروز پديده كشند قرمز با تأكيد بر گونه (Cochlodinium Polykricoides) و آثرات آن بر انسان 836
عوامل بوجود آورنده كشند سرخRed tide در خليج فارس و نقش آلودگيهاي انساني در تشديد آن 308
شکوفايی جلبکی (کشندسرخ)و مخاطرات محيط زيستي ناشي ازآن 1662
پديده كشَند قرمزدر خليج فارس و راهكارهاي مقابله با آن 1730
بررسي ويژگي های بیولوژیک و اکولوژیک Cochlodinium polikricoides عامل كشند سرخ خليج فارس 442
بررسي و شناخت اثرات مخرب كشنده سرخ Red Tide بر محيط زيست دريايي و ارائه راهكارهاي كنترلي 373
بررسی گستردگی پديده كشند سرخ در حاشيه جنوبي درياي عمان 997
بررسي علل پيدايش كِشند سرخ و كنترل آن درآب هاي خليج فارس 953
بررسي پديده شکوفايی مضر جلبكی (كشند سرخ) در سواحل، علل وقوع و راهكارهاي كنترل آن 300
بررسی اثر عوامل زيستی و غير زيستی بر كاهش شكوفايي جلبك Cochlodinium polykrikoides به عنوان عامل كشند سرخ 300
ارزیابی کارائی خاک رس در حذف جلبک Cochlodinium sp. از آب دریا 1005