عنوان کلیک ها
اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست ( معاونت محيط زيست دريایی) 1565
توضیحات مرکز ملی پیش بینی و هشدار مخاطرات دریایی درباره شکوفایی مضر جلبکی 1042
تعريف معضل شکوفایی مضر جلبکی 1943
تاریخچه شکوفایی مضر جلبکی 1627
What are Harmful Algal Blooms؟ 1272
مطالعه بروز شكوفايي پلانكتوني گونه Cochlodinium polykrikoides و پارامترهاي محيطي درآبهاي ساحلي قشم هرمزگان 216
كشند سرخ و اثرات مخرب آن بر محيط زيست دريايي با تاكيد بر نرمتنان دريازی 160
عوامل موثر در بروز پديده كشند قرمز با تأكيد بر گونه (Cochlodinium Polykricoides) و آثرات آن بر انسان 415
عوامل بوجود آورنده كشند سرخRed tide در خليج فارس و نقش آلودگيهاي انساني در تشديد آن 177
شکوفايی جلبکی (کشندسرخ)و مخاطرات محيط زيستي ناشي ازآن 625
پديده كشَند قرمزدر خليج فارس و راهكارهاي مقابله با آن 1011
بررسي ويژگي های بیولوژیک و اکولوژیک Cochlodinium polikricoides عامل كشند سرخ خليج فارس 290
بررسي و شناخت اثرات مخرب كشنده سرخ Red Tide بر محيط زيست دريايي و ارائه راهكارهاي كنترلي 200
بررسی گستردگی پديده كشند سرخ در حاشيه جنوبي درياي عمان 591
بررسي علل پيدايش كِشند سرخ و كنترل آن درآب هاي خليج فارس 576
بررسي پديده شکوفايی مضر جلبكی (كشند سرخ) در سواحل، علل وقوع و راهكارهاي كنترل آن 154
بررسی اثر عوامل زيستی و غير زيستی بر كاهش شكوفايي جلبك Cochlodinium polykrikoides به عنوان عامل كشند سرخ 158
ارزیابی کارائی خاک رس در حذف جلبک Cochlodinium sp. از آب دریا 631