عنوان کلیک ها
اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست ( معاونت محيط زيست دريایی) 27435
توضیحات مرکز ملی پیش بینی و هشدار مخاطرات دریایی درباره شکوفایی مضر جلبکی 22668
تعريف معضل شکوفایی مضر جلبکی 25454
تاریخچه شکوفایی مضر جلبکی 25724
What are Harmful Algal Blooms؟ 28661
مطالعه بروز شكوفايي پلانكتوني گونه Cochlodinium polykrikoides و پارامترهاي محيطي درآبهاي ساحلي قشم هرمزگان 24068
كشند سرخ و اثرات مخرب آن بر محيط زيست دريايي با تاكيد بر نرمتنان دريازی 23491
عوامل موثر در بروز پديده كشند قرمز با تأكيد بر گونه (Cochlodinium Polykricoides) و آثرات آن بر انسان 24410
عوامل بوجود آورنده كشند سرخRed tide در خليج فارس و نقش آلودگيهاي انساني در تشديد آن 23381
شکوفايی جلبکی (کشندسرخ)و مخاطرات محيط زيستي ناشي ازآن 24487
پديده كشَند قرمزدر خليج فارس و راهكارهاي مقابله با آن 24397
بررسي ويژگي های بیولوژیک و اکولوژیک Cochlodinium polikricoides عامل كشند سرخ خليج فارس 21600
بررسي و شناخت اثرات مخرب كشنده سرخ Red Tide بر محيط زيست دريايي و ارائه راهكارهاي كنترلي 21504
بررسی گستردگی پديده كشند سرخ در حاشيه جنوبي درياي عمان 22589
بررسي علل پيدايش كِشند سرخ و كنترل آن درآب هاي خليج فارس 22537
بررسي پديده شکوفايی مضر جلبكی (كشند سرخ) در سواحل، علل وقوع و راهكارهاي كنترل آن 20938
بررسی اثر عوامل زيستی و غير زيستی بر كاهش شكوفايي جلبك Cochlodinium polykrikoides به عنوان عامل كشند سرخ 21336
ارزیابی کارائی خاک رس در حذف جلبک Cochlodinium sp. از آب دریا 22665