عنوان کلیک ها
اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست ( معاونت محيط زيست دريایی) 13493
توضیحات مرکز ملی پیش بینی و هشدار مخاطرات دریایی درباره شکوفایی مضر جلبکی 10475
تعريف معضل شکوفایی مضر جلبکی 12304
تاریخچه شکوفایی مضر جلبکی 12473
What are Harmful Algal Blooms؟ 14394
مطالعه بروز شكوفايي پلانكتوني گونه Cochlodinium polykrikoides و پارامترهاي محيطي درآبهاي ساحلي قشم هرمزگان 11065
كشند سرخ و اثرات مخرب آن بر محيط زيست دريايي با تاكيد بر نرمتنان دريازی 10845
عوامل موثر در بروز پديده كشند قرمز با تأكيد بر گونه (Cochlodinium Polykricoides) و آثرات آن بر انسان 11546
عوامل بوجود آورنده كشند سرخRed tide در خليج فارس و نقش آلودگيهاي انساني در تشديد آن 10747
شکوفايی جلبکی (کشندسرخ)و مخاطرات محيط زيستي ناشي ازآن 12140
پديده كشَند قرمزدر خليج فارس و راهكارهاي مقابله با آن 12161
بررسي ويژگي های بیولوژیک و اکولوژیک Cochlodinium polikricoides عامل كشند سرخ خليج فارس 10075
بررسي و شناخت اثرات مخرب كشنده سرخ Red Tide بر محيط زيست دريايي و ارائه راهكارهاي كنترلي 9962
بررسی گستردگی پديده كشند سرخ در حاشيه جنوبي درياي عمان 10943
بررسي علل پيدايش كِشند سرخ و كنترل آن درآب هاي خليج فارس 10860
بررسي پديده شکوفايی مضر جلبكی (كشند سرخ) در سواحل، علل وقوع و راهكارهاي كنترل آن 9717
بررسی اثر عوامل زيستی و غير زيستی بر كاهش شكوفايي جلبك Cochlodinium polykrikoides به عنوان عامل كشند سرخ 9848
ارزیابی کارائی خاک رس در حذف جلبک Cochlodinium sp. از آب دریا 10944