عنوان کلیک ها
اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست ( معاونت محيط زيست دريایی) 1818
توضیحات مرکز ملی پیش بینی و هشدار مخاطرات دریایی درباره شکوفایی مضر جلبکی 1195
تعريف معضل شکوفایی مضر جلبکی 2206
تاریخچه شکوفایی مضر جلبکی 1905
What are Harmful Algal Blooms؟ 1596
مطالعه بروز شكوفايي پلانكتوني گونه Cochlodinium polykrikoides و پارامترهاي محيطي درآبهاي ساحلي قشم هرمزگان 254
كشند سرخ و اثرات مخرب آن بر محيط زيست دريايي با تاكيد بر نرمتنان دريازی 181
عوامل موثر در بروز پديده كشند قرمز با تأكيد بر گونه (Cochlodinium Polykricoides) و آثرات آن بر انسان 541
عوامل بوجود آورنده كشند سرخRed tide در خليج فارس و نقش آلودگيهاي انساني در تشديد آن 214
شکوفايی جلبکی (کشندسرخ)و مخاطرات محيط زيستي ناشي ازآن 725
پديده كشَند قرمزدر خليج فارس و راهكارهاي مقابله با آن 1214
بررسي ويژگي های بیولوژیک و اکولوژیک Cochlodinium polikricoides عامل كشند سرخ خليج فارس 323
بررسي و شناخت اثرات مخرب كشنده سرخ Red Tide بر محيط زيست دريايي و ارائه راهكارهاي كنترلي 237
بررسی گستردگی پديده كشند سرخ در حاشيه جنوبي درياي عمان 692
بررسي علل پيدايش كِشند سرخ و كنترل آن درآب هاي خليج فارس 652
بررسي پديده شکوفايی مضر جلبكی (كشند سرخ) در سواحل، علل وقوع و راهكارهاي كنترل آن 191
بررسی اثر عوامل زيستی و غير زيستی بر كاهش شكوفايي جلبك Cochlodinium polykrikoides به عنوان عامل كشند سرخ 183
ارزیابی کارائی خاک رس در حذف جلبک Cochlodinium sp. از آب دریا 705