عنوان کلیک ها
اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست ( معاونت محيط زيست دريایی) 1903
توضیحات مرکز ملی پیش بینی و هشدار مخاطرات دریایی درباره شکوفایی مضر جلبکی 1254
تعريف معضل شکوفایی مضر جلبکی 2278
تاریخچه شکوفایی مضر جلبکی 1980
What are Harmful Algal Blooms؟ 1674
مطالعه بروز شكوفايي پلانكتوني گونه Cochlodinium polykrikoides و پارامترهاي محيطي درآبهاي ساحلي قشم هرمزگان 265
كشند سرخ و اثرات مخرب آن بر محيط زيست دريايي با تاكيد بر نرمتنان دريازی 188
عوامل موثر در بروز پديده كشند قرمز با تأكيد بر گونه (Cochlodinium Polykricoides) و آثرات آن بر انسان 576
عوامل بوجود آورنده كشند سرخRed tide در خليج فارس و نقش آلودگيهاي انساني در تشديد آن 225
شکوفايی جلبکی (کشندسرخ)و مخاطرات محيط زيستي ناشي ازآن 755
پديده كشَند قرمزدر خليج فارس و راهكارهاي مقابله با آن 1254
بررسي ويژگي های بیولوژیک و اکولوژیک Cochlodinium polikricoides عامل كشند سرخ خليج فارس 337
بررسي و شناخت اثرات مخرب كشنده سرخ Red Tide بر محيط زيست دريايي و ارائه راهكارهاي كنترلي 246
بررسی گستردگی پديده كشند سرخ در حاشيه جنوبي درياي عمان 717
بررسي علل پيدايش كِشند سرخ و كنترل آن درآب هاي خليج فارس 680
بررسي پديده شکوفايی مضر جلبكی (كشند سرخ) در سواحل، علل وقوع و راهكارهاي كنترل آن 199
بررسی اثر عوامل زيستی و غير زيستی بر كاهش شكوفايي جلبك Cochlodinium polykrikoides به عنوان عامل كشند سرخ 191
ارزیابی کارائی خاک رس در حذف جلبک Cochlodinium sp. از آب دریا 732