عنوان کلیک ها
اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست ( معاونت محيط زيست دريایی) 1956
توضیحات مرکز ملی پیش بینی و هشدار مخاطرات دریایی درباره شکوفایی مضر جلبکی 1303
تعريف معضل شکوفایی مضر جلبکی 2329
تاریخچه شکوفایی مضر جلبکی 2054
What are Harmful Algal Blooms؟ 1746
مطالعه بروز شكوفايي پلانكتوني گونه Cochlodinium polykrikoides و پارامترهاي محيطي درآبهاي ساحلي قشم هرمزگان 273
كشند سرخ و اثرات مخرب آن بر محيط زيست دريايي با تاكيد بر نرمتنان دريازی 199
عوامل موثر در بروز پديده كشند قرمز با تأكيد بر گونه (Cochlodinium Polykricoides) و آثرات آن بر انسان 596
عوامل بوجود آورنده كشند سرخRed tide در خليج فارس و نقش آلودگيهاي انساني در تشديد آن 234
شکوفايی جلبکی (کشندسرخ)و مخاطرات محيط زيستي ناشي ازآن 786
پديده كشَند قرمزدر خليج فارس و راهكارهاي مقابله با آن 1286
بررسي ويژگي های بیولوژیک و اکولوژیک Cochlodinium polikricoides عامل كشند سرخ خليج فارس 350
بررسي و شناخت اثرات مخرب كشنده سرخ Red Tide بر محيط زيست دريايي و ارائه راهكارهاي كنترلي 255
بررسی گستردگی پديده كشند سرخ در حاشيه جنوبي درياي عمان 744
بررسي علل پيدايش كِشند سرخ و كنترل آن درآب هاي خليج فارس 705
بررسي پديده شکوفايی مضر جلبكی (كشند سرخ) در سواحل، علل وقوع و راهكارهاي كنترل آن 208
بررسی اثر عوامل زيستی و غير زيستی بر كاهش شكوفايي جلبك Cochlodinium polykrikoides به عنوان عامل كشند سرخ 202
ارزیابی کارائی خاک رس در حذف جلبک Cochlodinium sp. از آب دریا 758