عنوان کلیک ها
اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست ( معاونت محيط زيست دريایی) 2629
توضیحات مرکز ملی پیش بینی و هشدار مخاطرات دریایی درباره شکوفایی مضر جلبکی 1776
تعريف معضل شکوفایی مضر جلبکی 2918
تاریخچه شکوفایی مضر جلبکی 2817
What are Harmful Algal Blooms؟ 2469
مطالعه بروز شكوفايي پلانكتوني گونه Cochlodinium polykrikoides و پارامترهاي محيطي درآبهاي ساحلي قشم هرمزگان 358
كشند سرخ و اثرات مخرب آن بر محيط زيست دريايي با تاكيد بر نرمتنان دريازی 288
عوامل موثر در بروز پديده كشند قرمز با تأكيد بر گونه (Cochlodinium Polykricoides) و آثرات آن بر انسان 873
عوامل بوجود آورنده كشند سرخRed tide در خليج فارس و نقش آلودگيهاي انساني در تشديد آن 322
شکوفايی جلبکی (کشندسرخ)و مخاطرات محيط زيستي ناشي ازآن 1700
پديده كشَند قرمزدر خليج فارس و راهكارهاي مقابله با آن 1794
بررسي ويژگي های بیولوژیک و اکولوژیک Cochlodinium polikricoides عامل كشند سرخ خليج فارس 459
بررسي و شناخت اثرات مخرب كشنده سرخ Red Tide بر محيط زيست دريايي و ارائه راهكارهاي كنترلي 399
بررسی گستردگی پديده كشند سرخ در حاشيه جنوبي درياي عمان 1038
بررسي علل پيدايش كِشند سرخ و كنترل آن درآب هاي خليج فارس 987
بررسي پديده شکوفايی مضر جلبكی (كشند سرخ) در سواحل، علل وقوع و راهكارهاي كنترل آن 314
بررسی اثر عوامل زيستی و غير زيستی بر كاهش شكوفايي جلبك Cochlodinium polykrikoides به عنوان عامل كشند سرخ 318
ارزیابی کارائی خاک رس در حذف جلبک Cochlodinium sp. از آب دریا 1042