عنوان کلیک ها
اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست ( معاونت محيط زيست دريایی) 63531
توضیحات مرکز ملی پیش بینی و هشدار مخاطرات دریایی درباره شکوفایی مضر جلبکی 54567
تعريف معضل شکوفایی مضر جلبکی 59438
تاریخچه شکوفایی مضر جلبکی 60458
What are Harmful Algal Blooms؟ 68389
مطالعه بروز شكوفايي پلانكتوني گونه Cochlodinium polykrikoides و پارامترهاي محيطي درآبهاي ساحلي قشم هرمزگان 60320
كشند سرخ و اثرات مخرب آن بر محيط زيست دريايي با تاكيد بر نرمتنان دريازی 59095
عوامل موثر در بروز پديده كشند قرمز با تأكيد بر گونه (Cochlodinium Polykricoides) و آثرات آن بر انسان 60043
عوامل بوجود آورنده كشند سرخRed tide در خليج فارس و نقش آلودگيهاي انساني در تشديد آن 58898
شکوفايی جلبکی (کشندسرخ)و مخاطرات محيط زيستي ناشي ازآن 59218
پديده كشَند قرمزدر خليج فارس و راهكارهاي مقابله با آن 58882
بررسي ويژگي های بیولوژیک و اکولوژیک Cochlodinium polikricoides عامل كشند سرخ خليج فارس 54108
بررسي و شناخت اثرات مخرب كشنده سرخ Red Tide بر محيط زيست دريايي و ارائه راهكارهاي كنترلي 53949
بررسی گستردگی پديده كشند سرخ در حاشيه جنوبي درياي عمان 55085
بررسي علل پيدايش كِشند سرخ و كنترل آن درآب هاي خليج فارس 55479
بررسي پديده شکوفايی مضر جلبكی (كشند سرخ) در سواحل، علل وقوع و راهكارهاي كنترل آن 52410
بررسی اثر عوامل زيستی و غير زيستی بر كاهش شكوفايي جلبك Cochlodinium polykrikoides به عنوان عامل كشند سرخ 52963
ارزیابی کارائی خاک رس در حذف جلبک Cochlodinium sp. از آب دریا 55574