عنوان کلیک ها
اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست ( معاونت محيط زيست دريایی) 23996
توضیحات مرکز ملی پیش بینی و هشدار مخاطرات دریایی درباره شکوفایی مضر جلبکی 19601
تعريف معضل شکوفایی مضر جلبکی 22167
تاریخچه شکوفایی مضر جلبکی 22459
What are Harmful Algal Blooms؟ 25028
مطالعه بروز شكوفايي پلانكتوني گونه Cochlodinium polykrikoides و پارامترهاي محيطي درآبهاي ساحلي قشم هرمزگان 20754
كشند سرخ و اثرات مخرب آن بر محيط زيست دريايي با تاكيد بر نرمتنان دريازی 20306
عوامل موثر در بروز پديده كشند قرمز با تأكيد بر گونه (Cochlodinium Polykricoides) و آثرات آن بر انسان 21111
عوامل بوجود آورنده كشند سرخRed tide در خليج فارس و نقش آلودگيهاي انساني در تشديد آن 20126
شکوفايی جلبکی (کشندسرخ)و مخاطرات محيط زيستي ناشي ازآن 21324
پديده كشَند قرمزدر خليج فارس و راهكارهاي مقابله با آن 21273
بررسي ويژگي های بیولوژیک و اکولوژیک Cochlodinium polikricoides عامل كشند سرخ خليج فارس 18662
بررسي و شناخت اثرات مخرب كشنده سرخ Red Tide بر محيط زيست دريايي و ارائه راهكارهاي كنترلي 18512
بررسی گستردگی پديده كشند سرخ در حاشيه جنوبي درياي عمان 19632
بررسي علل پيدايش كِشند سرخ و كنترل آن درآب هاي خليج فارس 19575
بررسي پديده شکوفايی مضر جلبكی (كشند سرخ) در سواحل، علل وقوع و راهكارهاي كنترل آن 18041
بررسی اثر عوامل زيستی و غير زيستی بر كاهش شكوفايي جلبك Cochlodinium polykrikoides به عنوان عامل كشند سرخ 18418
ارزیابی کارائی خاک رس در حذف جلبک Cochlodinium sp. از آب دریا 19677