عنوان کلیک ها
اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست ( معاونت محيط زيست دريایی) 2714
توضیحات مرکز ملی پیش بینی و هشدار مخاطرات دریایی درباره شکوفایی مضر جلبکی 1846
تعريف معضل شکوفایی مضر جلبکی 3000
تاریخچه شکوفایی مضر جلبکی 2911
What are Harmful Algal Blooms؟ 2539
مطالعه بروز شكوفايي پلانكتوني گونه Cochlodinium polykrikoides و پارامترهاي محيطي درآبهاي ساحلي قشم هرمزگان 370
كشند سرخ و اثرات مخرب آن بر محيط زيست دريايي با تاكيد بر نرمتنان دريازی 301
عوامل موثر در بروز پديده كشند قرمز با تأكيد بر گونه (Cochlodinium Polykricoides) و آثرات آن بر انسان 910
عوامل بوجود آورنده كشند سرخRed tide در خليج فارس و نقش آلودگيهاي انساني در تشديد آن 333
شکوفايی جلبکی (کشندسرخ)و مخاطرات محيط زيستي ناشي ازآن 1746
پديده كشَند قرمزدر خليج فارس و راهكارهاي مقابله با آن 1847
بررسي ويژگي های بیولوژیک و اکولوژیک Cochlodinium polikricoides عامل كشند سرخ خليج فارس 476
بررسي و شناخت اثرات مخرب كشنده سرخ Red Tide بر محيط زيست دريايي و ارائه راهكارهاي كنترلي 417
بررسی گستردگی پديده كشند سرخ در حاشيه جنوبي درياي عمان 1079
بررسي علل پيدايش كِشند سرخ و كنترل آن درآب هاي خليج فارس 1027
بررسي پديده شکوفايی مضر جلبكی (كشند سرخ) در سواحل، علل وقوع و راهكارهاي كنترل آن 331
بررسی اثر عوامل زيستی و غير زيستی بر كاهش شكوفايي جلبك Cochlodinium polykrikoides به عنوان عامل كشند سرخ 332
ارزیابی کارائی خاک رس در حذف جلبک Cochlodinium sp. از آب دریا 1086