عنوان کلیک ها
اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست ( معاونت محيط زيست دريایی) 17144
توضیحات مرکز ملی پیش بینی و هشدار مخاطرات دریایی درباره شکوفایی مضر جلبکی 13643
تعريف معضل شکوفایی مضر جلبکی 15725
تاریخچه شکوفایی مضر جلبکی 15933
What are Harmful Algal Blooms؟ 17986
مطالعه بروز شكوفايي پلانكتوني گونه Cochlodinium polykrikoides و پارامترهاي محيطي درآبهاي ساحلي قشم هرمزگان 14308
كشند سرخ و اثرات مخرب آن بر محيط زيست دريايي با تاكيد بر نرمتنان دريازی 14021
عوامل موثر در بروز پديده كشند قرمز با تأكيد بر گونه (Cochlodinium Polykricoides) و آثرات آن بر انسان 14738
عوامل بوجود آورنده كشند سرخRed tide در خليج فارس و نقش آلودگيهاي انساني در تشديد آن 13861
شکوفايی جلبکی (کشندسرخ)و مخاطرات محيط زيستي ناشي ازآن 15188
پديده كشَند قرمزدر خليج فارس و راهكارهاي مقابله با آن 15183
بررسي ويژگي های بیولوژیک و اکولوژیک Cochlodinium polikricoides عامل كشند سرخ خليج فارس 12938
بررسي و شناخت اثرات مخرب كشنده سرخ Red Tide بر محيط زيست دريايي و ارائه راهكارهاي كنترلي 12815
بررسی گستردگی پديده كشند سرخ در حاشيه جنوبي درياي عمان 13864
بررسي علل پيدايش كِشند سرخ و كنترل آن درآب هاي خليج فارس 13754
بررسي پديده شکوفايی مضر جلبكی (كشند سرخ) در سواحل، علل وقوع و راهكارهاي كنترل آن 12517
بررسی اثر عوامل زيستی و غير زيستی بر كاهش شكوفايي جلبك Cochlodinium polykrikoides به عنوان عامل كشند سرخ 12728
ارزیابی کارائی خاک رس در حذف جلبک Cochlodinium sp. از آب دریا 13851