عنوان کلیک ها
اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست ( معاونت محيط زيست دريایی) 21296
توضیحات مرکز ملی پیش بینی و هشدار مخاطرات دریایی درباره شکوفایی مضر جلبکی 17296
تعريف معضل شکوفایی مضر جلبکی 19653
تاریخچه شکوفایی مضر جلبکی 19947
What are Harmful Algal Blooms؟ 22542
مطالعه بروز شكوفايي پلانكتوني گونه Cochlodinium polykrikoides و پارامترهاي محيطي درآبهاي ساحلي قشم هرمزگان 18479
كشند سرخ و اثرات مخرب آن بر محيط زيست دريايي با تاكيد بر نرمتنان دريازی 18065
عوامل موثر در بروز پديده كشند قرمز با تأكيد بر گونه (Cochlodinium Polykricoides) و آثرات آن بر انسان 18888
عوامل بوجود آورنده كشند سرخRed tide در خليج فارس و نقش آلودگيهاي انساني در تشديد آن 17948
شکوفايی جلبکی (کشندسرخ)و مخاطرات محيط زيستي ناشي ازآن 19151
پديده كشَند قرمزدر خليج فارس و راهكارهاي مقابله با آن 19134
بررسي ويژگي های بیولوژیک و اکولوژیک Cochlodinium polikricoides عامل كشند سرخ خليج فارس 16639
بررسي و شناخت اثرات مخرب كشنده سرخ Red Tide بر محيط زيست دريايي و ارائه راهكارهاي كنترلي 16487
بررسی گستردگی پديده كشند سرخ در حاشيه جنوبي درياي عمان 17610
بررسي علل پيدايش كِشند سرخ و كنترل آن درآب هاي خليج فارس 17493
بررسي پديده شکوفايی مضر جلبكی (كشند سرخ) در سواحل، علل وقوع و راهكارهاي كنترل آن 16114
بررسی اثر عوامل زيستی و غير زيستی بر كاهش شكوفايي جلبك Cochlodinium polykrikoides به عنوان عامل كشند سرخ 16407
ارزیابی کارائی خاک رس در حذف جلبک Cochlodinium sp. از آب دریا 17658