پرینت

چارت سازمانی کمیته ملی مبارزه با شکوفایی مضر جلبکی

ارسال شده در درباره کمیته ملی مبارزه با شکوفایی مضر جلبکی

چارت سازمانی کمیته ملی مبارزه با شکوفایی مضر جلبکی

زیرکمیته علمی

با مسئولیت موسسه تحقیقات شیلات

زیر کمیته اجرائی

با مسئولیت سازمان شیلات ایران

زیرکمیته اطلاع رسانی

با مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست (معاونت محیط زیست دریایی)

   عطف به نامه­های شماره 30374/م ص مورخ 07/09/1391، شماره 5168/020 مورخ 13/02/1388 و شماره 41782/ش مورخ 08/10/1388 مسئولیت زیرکمیته اجرایی برعهده موسسه تحقیقات شیلات ایران قرار گرفت.