عنوان کلیک ها
اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست ( معاونت محيط زيست دريایی) 3742
توضیحات مرکز ملی پیش بینی و هشدار مخاطرات دریایی درباره شکوفایی مضر جلبکی 2418
تعريف معضل شکوفایی مضر جلبکی 3721
تاریخچه شکوفایی مضر جلبکی 3698
What are Harmful Algal Blooms؟ 3280
مطالعه بروز شكوفايي پلانكتوني گونه Cochlodinium polykrikoides و پارامترهاي محيطي درآبهاي ساحلي قشم هرمزگان 826
كشند سرخ و اثرات مخرب آن بر محيط زيست دريايي با تاكيد بر نرمتنان دريازی 760
عوامل موثر در بروز پديده كشند قرمز با تأكيد بر گونه (Cochlodinium Polykricoides) و آثرات آن بر انسان 1389
عوامل بوجود آورنده كشند سرخRed tide در خليج فارس و نقش آلودگيهاي انساني در تشديد آن 774
شکوفايی جلبکی (کشندسرخ)و مخاطرات محيط زيستي ناشي ازآن 2275
پديده كشَند قرمزدر خليج فارس و راهكارهاي مقابله با آن 2434
بررسي ويژگي های بیولوژیک و اکولوژیک Cochlodinium polikricoides عامل كشند سرخ خليج فارس 906
بررسي و شناخت اثرات مخرب كشنده سرخ Red Tide بر محيط زيست دريايي و ارائه راهكارهاي كنترلي 854
بررسی گستردگی پديده كشند سرخ در حاشيه جنوبي درياي عمان 1622
بررسي علل پيدايش كِشند سرخ و كنترل آن درآب هاي خليج فارس 1555
بررسي پديده شکوفايی مضر جلبكی (كشند سرخ) در سواحل، علل وقوع و راهكارهاي كنترل آن 781
بررسی اثر عوامل زيستی و غير زيستی بر كاهش شكوفايي جلبك Cochlodinium polykrikoides به عنوان عامل كشند سرخ 756
ارزیابی کارائی خاک رس در حذف جلبک Cochlodinium sp. از آب دریا 1672