کمیته ملی مبارزه با شکوفایی جلبکی مضر | Iranian National Harmful Algal Bloom Defense Committee

چارت سازمانی کمیته ملی مبارزه با شکوفایی مضر جلبکی

زیرکمیته علمی

با مسئولیت موسسه تحقیقات شیلات

زیر کمیته اجرائی

با مسئولیت سازمان شیلات ایران

زیرکمیته اطلاع رسانی

با مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست (معاونت محیط زیست دریایی)

   عطف به نامه­های شماره 30374/م ص مورخ 07/09/1391، شماره 5168/020 مورخ 13/02/1388 و شماره 41782/ش مورخ 08/10/1388 مسئولیت زیرکمیته اجرایی برعهده موسسه تحقیقات شیلات ایران قرار گرفت.