عنوان کلیک ها
ارزیابی کارائی خاک رس در حذف جلبک Cochlodinium sp. از آب دریا 53293
بررسی اثر عوامل زيستی و غير زيستی بر كاهش شكوفايي جلبك Cochlodinium polykrikoides به عنوان عامل كشند سرخ 50751
بررسي پديده شکوفايی مضر جلبكی (كشند سرخ) در سواحل، علل وقوع و راهكارهاي كنترل آن 50255
بررسي علل پيدايش كِشند سرخ و كنترل آن درآب هاي خليج فارس 53212
بررسی گستردگی پديده كشند سرخ در حاشيه جنوبي درياي عمان 52856
بررسي و شناخت اثرات مخرب كشنده سرخ Red Tide بر محيط زيست دريايي و ارائه راهكارهاي كنترلي 51744
بررسي ويژگي های بیولوژیک و اکولوژیک Cochlodinium polikricoides عامل كشند سرخ خليج فارس 51917
پديده كشَند قرمزدر خليج فارس و راهكارهاي مقابله با آن 56511
شکوفايی جلبکی (کشندسرخ)و مخاطرات محيط زيستي ناشي ازآن 56810
عوامل بوجود آورنده كشند سرخRed tide در خليج فارس و نقش آلودگيهاي انساني در تشديد آن 56460
عوامل موثر در بروز پديده كشند قرمز با تأكيد بر گونه (Cochlodinium Polykricoides) و آثرات آن بر انسان 57596
كشند سرخ و اثرات مخرب آن بر محيط زيست دريايي با تاكيد بر نرمتنان دريازی 56666
مطالعه بروز شكوفايي پلانكتوني گونه Cochlodinium polykrikoides و پارامترهاي محيطي درآبهاي ساحلي قشم هرمزگان 57814