پرینت

گزارش یک کشند کوچک در چابهار

. ارسال شده در اخبار و اطلاعیه ها

در تاریخ 1396/6/28 چند لکه کوچک کشندی در خلیج چابهار و حدفاصل آب های اطراف کارخانه کشتی سازی و آب شیرین کن مورد رویت قرار گرفت. در محل کشند رنگ آب سبز مایل به قرمز بود و وسعت کلی لکه ها بالغ بر 100 متر مربع برآورد گردید. خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب در مجاورت کشند از نظر شوری ppt36.8 ، اکسیژن محلول در آب( mg/ml 5.33) 8.23 PH و دما'C 21.5 اندازه گیری شد. بر اساس بررسی میکروسکوپی صورت گرفته به نظر می رسد که فیتوپلانکتون های متعلق به جنس Gymnidinium می توانند به عنوان عامل اصلی کشند در این تاریخ مطرح شوند. تراکم اصلی این سلول در زمان وقوع کشند قریب به 105 * 3 سلول در لیتر برآورد گردید. انواع فیتوپلانکتون های مربوط به 4 جنس دیگر Prorocentrum, Pseudo- nitzschia, Rhizosolenia و Leptocylindrus در زمان وقوع کشند شناسایی شدند.

CH8

انواع فیتوپلانکتون های متعلق به جنس Gymnidinium از جمله فیتوپلانکتون های بدون پوسته به شمار می آیند اندازه سلول در این گروه از فیتوپلانکتون ها عموما کوچک بوده و برخی گونه های آن دارای کلروفیل می باشند. آخرین مورد از گزارش رسمی مربوط به شکوفایی این جنس در آب های خلیج چابهار مربوط به سال 1388 می باشد. جریانات اقیانوسی به عنوان عامل اصلی تشکیل و توسعه کشند ناشی از Gymnidinium می باشند. احتمال خطرناک بودن این پدیده به علت وقوع آن در محدوده آب شیرین کن بیشتر بود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید