سازمان ها و نهادهای مسئول در خصوص شکوفایی جلبکی مضر ، مسئولیت و ماموریت هر کدام و لیست امور انجام شده توسط آن ها.

معاونت دریایی سازمان حفاظت از محیط زیست
سازمان شیلات ایران
موسسه ملی اقیانوس شناسی
سازمان بنادر و دریانوردی
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران