سازمان حفاظت محیط زیست

حوزه معاونت دریایی
اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان

دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار

حوزه معاونت پژوهشی
دانشکده علوم دریایی


مجری طرح و تهیه کننده:
گیلان عطاران فریمان

بررسی مقدماتی پراکنش گونه های تشکیل دهنده بلوم در مناطق ساحلی جنوب شرقی ایران
(شمال دریای عمان)

Initial Assessment on Dispersion of Harmful Algae Bloom
along South-East Coast of Oman Sea

چکیده:

شدت، تناوب و گسترش جغرافیایی بلومهای مضر فیتوپلانکتونی در تمام مناطق ساحلی دنیا رو به افزایش است. سواحل جنوبی ایران هم از دیگر منا طق ساحلی دنیا مستثنی نیست. بعد از فاجعه کشند سرخ Cochlodinium polykrikoides در سال 1387-87 در سواحل ایرانی و عربی خلیج فارس و سواحل عمانی دریای عمان ،مطا لعه حاضربه منظور بررسی پراکندگی و کشیده شدن احتمالی گونه بلوم کرده ،شدت ، تناوب و تراکم گونه مورد نظر و دیگر گونه هایی که پتانسیل تشکیل بلومهای مضر فیتوپلانکتونی را در طول سواحل جنوب غربی را دارند ،انجام شد. علاوه براین تاثیر عوامل مختلف فیزیکی و شیمایی که می توانند تراکم سلولهای فیتوپلانکتونی را تحت تاثیر قرار بدهند بررسی شدند.

فاز اجرایی پروژه حاضر از اواخر فروردین تا اخرشهریور1388 به صورت هر دو هفته یک بار از 8 ایستگاه نمونه برداری انجام شد. روند تغییرات کلروفیل a . شوری ، درجه حرارت، pH، عمق شفافیت،و نیترات، فسفات ،سیلیس و اکسیژن محلول با تراکم سلولی گونه بلوم کرده مقایسه گردید.

در مجموع در این بررسی54گونه فیتوپلانکتونی شناسایی وتراکم سلولی انها در هر ایستگاه تعیین گردید از این تعداد 22 گونه فیتوپلانکنونی پتانسیل تشکیل بلومهای مضر فیتوپلانکتونی را در سواحل جنوب شرقی ایران دارا هستند.

گونه Cochlodinium polykrikoides برای اولین بار در آبهای ساحلی استان سیستان و بلوچستان در اخر فروردین 1388 درنزدیکترین ایستگاه به تنگه هرمزیعنی ایستگاه 8 مشاهده شد. در نیمه اردیبهشت به سمت ایستگاهای شرقی چابهار گسترش یافت. با گسترش بلوم گونه در اخر اردیبهشت ماه 60 کیلومتر از نوار ساحلی به عرض 200-300 متر به رنگ قرمز متمایل به قهوه ای تغییر رنگ یافت و بوی بد استشمام می شد وهمینطور کف در سواحل شرقی مشاهده گردید این بلوم برای مدت دو ماه دوام داشت و هیچگونه مرگ و میری را به همراه نداشت. حداکثر تراکم سلولی در طول دوره نمونه برداری 1.9 x 107 سلول در لیتردر ایستگاه 7 واقع در منطقه گالک در اخر اردیبهشت تعیین گردید. تراکم سلولی در طول دوره مانسون کاهش یافت و بعد از اتمام مانسون در شهریور ترکیب گونه ای فیتوپلانکتونها تغییر یافت . در آخرین دوره نمونه برداری در اخر شهریور ماه گونه دیگری بلوم کرد که گونه عامل بلوم Gymnodinium sp شناسایی گردید . حداکثر تراکم سلولی این گونه به 6x106 سلول در لیتر در ایستگاه 3 واقع در منطقه رمین رسید و سبب تغییر رنگ اب به رنگ قرمز- متمایل به قهوه ای گردید دوام این بلوم یک هفته بود و هیچگونه مرگ و میری را به همراه نداشت.غلظت فسفات در دوره اوج بلوم کاهش یافت. در زمان اوج شکوفایی در ایستگاه 7 اخر اردیبهشت دارای حداقل عمق شفافیت و حداکثر کلروفیل بود.

کلمات کلیدی: فیتوپلانکتون، بلومهابی مضر فیتوپلانکتونی، سواحل جنوب شرقی ایران، داینوفلاژلاها، پراکنش، Cochlodinium polykrikoides، Gymnodinium spو فاکتورهای فیزیکو شیمیایی.

 

دریافت فایل کامل (99 صفحه) مطالعه تحقیقاتی در قالب PDF

Add comment


Security code
Refresh