عنوان : مطالعه بروز شکوفایی پلانکتونی گونه Cochlodinium polykrikoides و پارامترهای محیطی درآبهای ساحلی قشم هرمزگان

تعداد صفحات : 10 | سرفصل : محیط زیست دریایی | سال انتشار : 1391 | محل انتشار : اولین همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن | زبان : فارسی

نویسند‌گان:

 ] - اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران
 ] - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

خلاصه مقاله:

ازمهمترین پدیده های اکولوژیکی دریا شکوفایی پلانکتونی و کشند سرخ می باشد که عوامل محیطی دربروز آن موثر بوده و درصورت تداوم این پدیده میتواند اثرات شدید و نامطلوب اکولوژیک و اقتصادی داشته باشد برای اولین بار درآبهای خلیج فارس شکوفایی گونه Cochlodinium polykrikoides درسال 1387 بروز کرد مطالعه اخیر درابهای ساحلی قشم ازآبان ماه 87 تا آبان 88 به مدت یک سال انجام شد گروه های مختلف فیتوپلانکتون شناسایی و تراکم گونه ایجاد کننده شکوفایی تعیین همچنین پارامترهای فیزیکی و شیمیایی براساس روشهای MOOPAM اندازه گیری شد برای تجزیه و تحلیل ازروشهای اماری ضریب همبستگی پیرسون رگرسیون چندگانه و تحلیل عاملی PCA استفاده شد دامنه تغییرات پارامترهای فیزیکی و شیمیایی درزمان شکوفایی پلانکتونی و کشند قرمز دما بین 20/4درجه تا 33/9درجه شوری 37تا39/2ppt اکسیژن محلول 3/9تا9/8 میلی گرم درلیتر نیترات 0/059 تا 0/707 و فسفات 0/0352 تا 1/01 میلی گرم درلیتر بدست آمد افزایش دمای بالاتر از32درجه باعث تمام شدن شکوفایی و کشند قرمز دراین منطقه شد ضریب همبستگی پیرسون نشان داد تراکم و کلروفیل با دما (P<0.05 و نیترات و فسفات P<0.01 همبستگی دارد.

 

کلمات کلیدی:

کشندقرمز، گونه Cochlodinium polykrikoides

[ لینک مقاله ]


Add comment


Security code
Refresh