Print

درباره کمیته ملی مبارزه با شکوفایی مضر جلبکی

Submited In درباره کمیته ملی مبارزه با شکوفایی مضر جلبکی

 پس از بروز کشند سرخ همکاری های فنی و تعامل نسبتاً خوبی بین دستگاه های ذیربط از جمله سازمان حفاظت محیط زیست، شیلات، مؤسسه تحقیقات شیلات، مؤسسه ملی اقیانوس شناسی و ... برقرار گردید. در این خصوص جلسات مشترک فنی بین دستگاه ها در سطح استانی و همینطور ملی برگزار گردید.در همین راستا و با پی گیری های صورت گرفته و اخذ تأییدیه هیأت محترم وزیران کمیته ملی مقابله با شکوفایی مضر پلانکتونی (کشند سرخ) با مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل گردید و دبیرخانه آن نیز در سازمان مستقر شد.

طی جلسات برگزار شده کمیته ملی آئین نامه کمیته ملی تهیه و طی آن اهداف، وظایف و زیر کمیته های آن مشخص گردید که شامل 3 زیر کمیته علمی با مسئولیت تحقیقات شیلات، زیر کمیته آموزش و اطلاع رسانی با مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست و زیر کمیته مقابله با شکوفایی پلانکتونی با مسئولیت شیلات ایران می باشد.تا کنون چهار جلسه کمیته ملی در سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل گردید. ضمناً کمیته علمی و کمیته آموزش و اطلاع رسانی نیز در همین راستا فعال گردیده و طی مکاتبات و دعوتنامه های ارسالی جلسات مربوطه تشکیل گردید.

در کمیته علمی با مسئولیت مؤسسه تحقیقات شیلات طی چندین جلسه برگزار شده ( صورتجلسات در پیوست گزارش آمده است.) و تعداد زیادی پروژه های پیشنهادی ارسالی از مؤسسه تحقیقات شیلات و سایر دستگاه های دولتی و غیر دولتی بررسی و تعدادی از پروژه ها اصلاح و تصویب گردید و هزینه های آن از محل اعتبار 5 میلیارد ریال تأمین شده توسط ریاست جمهور که در اختیار مؤسسه تحقیقات شیلات قرار گرفت تأمین و پرداخت شد،که لیست پروژه ها و تخصیص های اعتباری صورت گرفته در مؤسسه تحقیقات شیلات موجود می باشد.
در جلسات کمیته آموزش و اطلاع رسانی که با حضور دستگاه های ذیربط برگزار شد آئین نامه های مربوطه تصویب و برنامه های مهمی در بخش آموزش و همینطور اطلاع رسانی به تصویب رساند که در دست اقدام است.

دستورالعمل و ساختار کمیته ملی مقابله با شکوفایی مضر فیتوپلانکتونی

مقدمه:

با توجه به شکوفایی وسیع فیتوپلانکتونی خلیج فارس و دریای عمان و معضلات و خسارات زیست محیطی و اجتماعی به وجود آمده در کشور و بر اساس ابلاغ شماره 24634-87 مورخ 7/11/87 معاون اول محترم ریاست جمهوری، کمیته ملی مقابله با شکوفایی مضر فیتوپلانکتونی با مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست وعضویت سازمان ها و ارگان های ذیربط جهت بررسی، تصمیم گیری و اقدامات هماهنگ در سطح کشور تشکیل گردید.

ماده 1- اهداف:

1. بهره برداری از امکانات و ظرفیت های دستگاه ها و ارگان های کشور جهت پایش و مقابله با پدیده شکوفایی فیتوپلانکتونی
2. سیاستگذاری و تصمیم گیری در خصوص انجام اقدامات هماهنگ در سطح کشور در خصوص بررسی و مقابله با پدیده شکوفایی فیتوپلانکتونی و جلوگیری از اقدامات موازی
3. بررسی و تصمیم گیری مناسب در خصوص نحوه مقابله با شکوفای مضر فیتوپلانکتونی
4. اطلاع رسانی صحیح و به موقع به عموم جامعه و متخصصین و مسئولین
5. تصمیم گیری در خصوص اقدامات لازم جهت کاهش خسارات زیست محیطی و جبران خسارات اقتصادی و اجتماعی وارد شده به جوامع محلی و ساحل نشین

ماده 2- اعضاء:

نمایندگان تام الاختیار سازمان حفاظت محیط زیست، شیلات ایران، مؤسسه تحقیقات شیلات، مرکز ملی اقیانوس شناسی، سازمان بنادر و دریانوردی، دانشگاه های علوم و فنون دریایی خرمشهر، چابهار، و هرمزگان، استانداری های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان

ماده 3- وظایف:

1. تشکیل زیر کمیته های علمی، اجرایی و اطلاع رسانی و بررسی و تصویب اقدامات پیشنهادی زیر کمیته های مذکور
2. بررسی طرح های مطالعاتی و اجرایی پیشنهادی و تصمیم گیری در مورد طرح های مذکور
3. بررسی علمی و تعیین روش یکسان نمونه برداری میدانی و آنالیزهای آزمایشگاهی، پایش و نحوه مقابله با شکوفایی فیتوپلانکتونی از طریق زیر کمیته علمی
4. بررسی امکانات و تجهیزات و توان کارشناسی سازمان ها و دستگاه ها جهت بهره برداری از تمامی ظرفیت کشور به منظور بررسی و مقابله با شکوفایی مضر فیتوپلانکتونی
5. تقسیم کار و وظایف بین دستگاه ها و ارگان های همکار در بخش های مطالعه، و پایش و مقابله با پدیده شکوفایی مضر فیتوپلانکتونی
6. بررسی و تعیین امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز و تصمیم گیری در مورد اقدامات لازم به منظور تأمین اعتبار و تهیه امکانات مورد نیاز
7. تشکیل کمیته راهبردی مقابله با شکوفایی مضر فیتوپلانکتونی
8. بررسی و تایید بودجه و اعتبارات مورد نیاز در بخش های مختلف مطالعاتی و پایش، مقابله و اجرایی و اقدام لازم جهت تأمین اعتبار از هیئت محترم دولت
9. بررسی و جمع بندی نتایج و خروجی زیر کمیته های علمی، اجرایی و اطلاع رسانی و تصمیم گیری نهایی در مورد اجرای موارد موارد نهایی شده
10. اطلاع رسانی در خصوص تصمیمات و مصوبات کمیته ملی و زیر کمیته ها از طریق زیر کمیته اطلاع رسانی
11. هماهنگی و اعلام مصوبات به هیئت محترم دولت جهت اجرایی شدن تصمیمات

ماده 4- ساختار کمیته ملی

1. رییس کمیته ملی
2. اعضای کمیته ملی: شامل نمایندگان تام الاختیار از دستگاه های مذکور در ماده 2 این دستورالعمل
3. دبیرخانه کمیته ملی
4. دبیر کمیته ملی
5. زیر کمیته علمی شامل:

5.1. رییس (با مسئولیت مؤسسه تحقیقات شیلات)
5.2. دبیر
5.3. اعضای تام الاختیار: از سازمان ها و ارگان های ذیربط که توسط کمیته ملی تعیین می گردد.
(اعضای کمیته علمی: نمایندگان نهاد ریاست جمهوری، سازمان های حفاظت محیط زیست، شیلات ایران، مؤسسه تحقیقات شیلات، دانشگاه تهران، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، مرکز تحقیقات گیاه پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان دامپزشکی و مرکز ملی اقیانوس شناسی)

6. زیر کمیته اجرایی شامل:

6.1. رییس
6.2. دبیر
6.3. اعضای تام الاختیار: از سازمان ها و ارگان های ذیربط که توسط کمیته ملی تعیین می گردد.
(اعضای پیشنهادی کمیته اجرایی: نمایندگان تام الاختیار سازمان های حفاظت محیط زیست، شیلات ایران، مؤسسه تحقیقات شیلات، استانداری های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان، سازمان بنادر و دریانوردی با مسئولیت سازمان شیلات ایران)

7. زیر کمیته اطلاع رسانی:

7.1. رییس
7.2. دبیر
7.3. اعضای تام الاختیار: از سازمان ها و ارگان های ذیربط که توسط کمیته ملی تعیین خواهد شد. (اعضای پیشنهادی کمیته اطلاع رسانی: نمایندگان تام الاختیار سازمان های حفاظت محیط زیست، شیلات ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، استانداری های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان و مرکز ملی اقیانوس شناسی با مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست)

تبصره 1: هر کمیته دارای حداقل 5 عضو و حداکثر 12 عضو می باشد.
تبصره 2: وظایف هر زیر کمیته بنا به پیشنهاد زیر کمیته و تصویب کمیته ملی تعیین می گردد.
تبصره 3: زمان تشکیل جلسات در کمیته ملی مطرح و با تصویب اعضاء تعیین می گردد.

 

Add comment


Security code
Refresh